Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Sree Gurubhyo namaha’ Category

h3 { margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; color: rgb(0, 0, 0); }h3.western { font-family: “Arial”,serif; font-weight: normal; }h3.cjk { font-family: “DejaVu Sans”; font-weight: normal; }h3.ctl { font-family: “Arial”; font-size: 18pt; }p { margin-bottom: 0in; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: “Comic Sans MS”,serif; font-size: 10pt; font-style: italic; }p.cjk { font-size: 10pt; font-style: italic; }p.ctl { font-family: “Arial”; font-size: 10pt; font-style: italic; }

   1. Ganaanaam Twam Ganapathi Gam Havaamahe
    Kavim Kaveenaam Upamasra Vastamam
    Jyeshta Raajam Brahmanaam Brahmanaspatha
    Aanashrunvanna Oothibhi Seedha Saadanam

OM Shre Maha Ganapatheye Namah
   1. Guru Brahma

Guru brahma Gurur Vishnu Guru devo maheswaraha
Guru saakshaat para brahma tasmai sree gurave namaha
   1. Shuklam Bharatharam

Shuklam bharatharam vishnum sasi varnam chathurbhujam
prasanna vadhanam dhyayeth sarva vighnopashanthaye
   1. Shubham Bhavathu

Shubham bhavathu kalyanam
Ayurarogya vardhanam
Mama shathru vinasaya
Deepa rajave namaha

Read Full Post »